શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Friday, 15 May 2009

સુખ અને દુખ

હુ કોણ છું? શું મારો પરિચય ?

હુ આત્મા છું કદા જ

જન્મો થી શરીર અને નામ બદૂલું છું.

હુ મન છું કદા જ

ચચળ છું વિચારો મા ભટકુ છું

ના હુ કોયના કાબુમાં રહુ.

કોઇ ને દુખ હુ આપુ કોઇ ને સુખ હુ આપુ

જેમ જેમ જે વિચારે તેને હુ આપુ સુખ અને દુખ

હુ આત્મા બનીને જો મનને કાબુ મા રાખુ તો

તો જીંદગી મા ક્યા છે સુખ અને દુખ

ભરત સુચક

7 comments:

Anonymous said...

જન્મો થી શરીર અને નામ બદલુ છુ.
bahu sarash vakio che tamaro hu fan thai gayo
હુ આત્મા બનીને જો મનને કાબુ મા રાખુ તો
તો જીદગીં મા ક્યા છે સુખ અને દુખ

fine yar

MATCH said...

જન્મો થી શરીર અને નામ બદલુ છુ.
bahu sarsh vakiyo che yar

Anonymous said...

હુ આત્મા બનીને જો મનને કાબુ મા રાખુ તો
તો જીદગીં મા ક્યા છે સુખ અને દુખ
sarash

Anonymous said...

જન્મો થી શરીર અને નામ બદલુ છુ.
હુ મન છુ કદાજ
good

shilpa prajapati said...

very very nice
akhi j poems saras che....

hu khu
to
તોય આ મન ને કેમ આભાસ સુખ ને દુઃખનો,
કેમ કોઇ નો લગાવ આ મારું ને આ તારું....

PAULIN said...

WONDER FULL PHYLOSOPHY.

Kirti said...

very nice poem....

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક