શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Wednesday, 20 May 2009

હવા હવા

તારા વગર હુ ના જીવુ ચારે તરફ તું જ તું,

મારી આસપાસ અને શ્વાસોશ્વાસમાં તુ જ તુ,

તુ ફરે છે જ્યા ત્યા તો મારી પ્રીત પાસે જા,

તેને સ્પર્શ કર જે પ્રેમથી તેના લાવ ખબર તુ,

તેના સ્પર્શનો આનંદ લાવ મારા શ્વાસોશ્વાસ માં,

હવા હવા.. ઓ હવા..!! ઓ હવા..!!

ભરત સુચક

2 comments:

shilpa prajapati said...

તેને સ્પર્શ કરેજે પ્રેમથી તેના લાવ ખબર તુ,
તેના સ્પર્શનો આનંદ લાવ મારા શ્વાસોશ્વાસમાં
nice one.....

hu lakhu kai to
હવઓ તો આવે છે સદેશાને લઈ ને,
પણ મનની વ્યાથાને ક્યા થાલવે છે?

sapana said...

nice one.
Sapana

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક