શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Thursday, 21 May 2009

રામ નામ સત્ય છે

રામ બોલો ભાઇ રામ...!! રામ બોલો ભાઇ રામ ...!!

સૌ બોલે રામ ને હુ બોલ્યો ન રામ ક્યાથી બોલુ હુ રામ,

આખી જીદગી બોલ્યો ના રામ હવે ક્યાથી બોલુ હુ રામ,

જીદગી ગઇ પૈસા પૈસામાં ને મરણ પછી બોલુ હુ રામ?

રામ નામ સત્ય છે,ઍ સમજાણુ મને મારા મરણ પછી

ભરત સુચક

1 comment:

shilpa prajapati said...

જીદગી ગઇ પૈસા પૈસામાં ને મરણ પછી બોલુ હુ રામ?
રામ નામ સત્ય છે,ઍ સમજાણુ મને મારા મરણ પછી

very true ...jivani sachi vat kahi tame .....
etle j jo સમજાય to samaj manav........
આખું શારત્ર વાચ્યું તો પણ સમજ ના પડી,ને એક સ્વજનની અંતિમયાત્રામાં જયાં જોડાયા ને સાંભળ્યું રામ બોલો ભાઈ રામ. બસ ત્યાં જ આખું શારત્ર કંઠસ્થ થઇ ને સમજાય ગયું….

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક