શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 23 May 2009

ધર તમને ગમે છે ને?

દિલ મા તમે રહો છો,આ ધર તમને ગમે છે ને?

ઘરમાં તમે છો એકલાં,એકલાં તમને ગમે છે ને?

નજર થી નજર મેળવીને,તડપાવશો તો નહી ને

નજરોથી દિલમાં છો આવ્યા,જતા તો નહી રહો ને?

દિલ પ્રેમ નો મહેલ છે,પ્રેમથી તો તમે રહેશો ને?

દિલને બહુ જ ગમો છો ,ગમતા તો તમે રહેશો ને?

પ્રેમથી તમને રાખુ છું.આ પ્રેમ તમને ગમે છે ને?

અરમાન ઘણા છે,દિલના અરમાન પુરા કરશો ને?

ખુશ તમને બહુ રાખવા છે,શું ખુશ તમે રહેશો ને?

દિલ આપ્યુ તમને રહેવા,તોડીતો નહી નાખશો ને?

મારા છો એટલે હુ કહુ છું,મારા બનીને રહે શો ને?

ભરત સુચક

2 comments:

shilpa prajapati said...

મારા છો એટલે હુ કહુ છુ,મારા બનીને રહે શો ને?
a saval bhu gamyo....nice
amazing.... ghar tamne gamse...gooooooooooood.

sapana said...

Nice one.
Sapana

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક