શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 16 May 2009

અરિસો

કોઈને તુ ડોસો કહીને ચીડવે તું અભિમાન ના કર

પ્રભુ એ સૌને બનાવ્યા છે એની લીલા પર ના હસ

સત્ય ને તુ સમજ તને તારો અસલી ચહેરો દેખાડુ

તુ મારી સામે જો તને હુ તારુ પ્રતિબિંબ દેખાડુ

હુ અરીસો છું! હુ અરીસો છું!! જુઠ્ઠું કદીય ન બોલું હુ

ભરત સુચક

2 comments:

Anonymous said...

તુ મારી સામે જો તને હુ તારુ પ્રતિબિબ દેખાડુ
હુ અરિસો છુ! હુ અરિસો છુ!! જુઠુ કદીય ન બોલુ
good poem

shilpa prajapati said...

હુ અરિસો છુ! હુ અરિસો છુ!! જુઠુ કદીય ન બોલુ હુ

nice one......
hear line rytham saras jadvi rakhi che tame....

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક