શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Tuesday, 12 May 2009

જન્મદિવસ

જનનીઍ જન્મ આપ્યા પછી આવ્યા ઘણા આ જન્મદિવસ

જન્મો જન્મ ના પુણ્ય પછી આ દેહને મલ્યો છે મનુષ્ય જનમ

લોકોતો બહુ ઊજવે છે ધામધૂમ થી પોતાનો આ જન્મદિવસ,

મૃત્યુલોક મા મૃત્યુ સત્ય, જન્મોજન્મ ની છે માયા છે જુઠી

વરસ ઓછું થાય આ જન્મનું,હુ કેમ ઊજવુ મારો જન્મ દિવસ

બાકી બહુ ઓછા બચ્યા છે આ જન્મના જન્મદિવસ

ભરત સુચક

8 comments:

shilpa prajapati said...

આ જન્મદિવસ,
મૃત્યુલોક મા મૃત્યુ સત્ય, જન્મોજન્મની છે માયા છે જુઠી
વરસ ઓછુ થયુ આ જન્મનુ,હુ કેમ ઉજવુ મારો જ્ન્મ દિવસ
g8

ketlu jivaya tena karta to kevu jivay tenu j
mahtav chhe ne????

Anonymous said...

મૃત્યુલોક મા મૃત્યુ સત્ય, જન્મોજન્મની છે માયા છે જુઠી
વરસ ઓછુ થયુ આ જન્મનુ,હુ કેમ ઉજવુ મારો જ્ન્મ દિવસ
bahu superb lakhne che

kirit said...

મૃત્યુલોક મા મૃત્યુ સત્ય, જન્મોજન્મની છે માયા છે જુઠી
વરસ ઓછુ થયુ આ જન્મનુ,હુ કેમ ઉજવુ મારો જ્ન્મ દિવસ

bahu saty vat che

Anonymous said...

મૃત્યુલોક મા મૃત્યુ સત્ય, જન્મોજન્મની છે માયા છે જુઠી
વરસ ઓછુ થયુ આ જન્મનુ,હુ કેમ ઉજવુ મારો જ્ન્મ દિવસ

bahu sarash vakio

MATCH said...

મૃત્યુલોક મા મૃત્યુ સત્ય, જન્મોજન્મની છે માયા છે જુઠી
વરસ ઓછુ થયુ આ જન્મનુ,હુ કેમ ઉજવુ મારો જ્ન્મ દિવસ

MATCH said...

superb yar

Anonymous said...

જનની ઍ જ્ન્મ આપ્યા પછી આવ્યા ઘણા આ જન્મદિવસ
જન્મો જન્મ ના પુણ્ય પછી આ દેહને મલ્યો છે મનુષ્ય્ જનમ
tamara amuke vakyo to dil ne adi jai che

Anonymous said...

thodi vadhere mahanat ni jaroor che

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક