શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 11 May 2009

તારા વગર

આજકાલ લાશ ફરે છે મારી,અને જીવ છે તારા મા,

હોઠ હસે છે મારા,પણ ખુશી તો તે શોધે છે તારા મા,

ઉઘ મા પણ હસે છે સ્વપ્ન જોઈ એ તારા,

જો તુ નદી તો હુ સમુદ્ર રાહ જોવું છું તારી,

લાસ પણ શ્વાસ લે ગુમસૂમ,વિશ્રામ નથી ,તારા વગર,

જેમ આત્મા ભૂત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર,

એમ ભરત લાસ બનીને ભટકે,ચેન વગર, તારા વગર

શું જિંદગી?,શું ખુશી ?શું પ્રેમ?તારા વગર,તારા વગર,


ભરત સુચક

10 comments:

shilpa prajapati said...

લાસ પણ શ્વાસ લે ગુમસુમ,વિશ્રામ નથી ,તારા વગર,
જેમ આત્મા ભુત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર,

shilpa prajapati said...

લાસ પણ શ્વાસ લે ગુમસુમ,વિશ્રામ નથી ,તારા વગર,
જેમ આત્મા ભુત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર
nice one......
tamra vicharo lakho
on the blog:-http://shil1410.blogspot.com/

(52) પથ્થર ફેકાયો કેમ?
આખી ધરતીમાં મારા પગલા
આંખુ આકાશ મારું છે!તોય,
કેમ મારુ વતન યાદ આવ્યું?
સ્વજન અને મિત્રો ધણા હતા,
આમ મુલાકાત તારી થઇ કેમ?
શાંત પાણીમાં પથ્થર ફેકાયો કેમ?
લિ. શિલ્પા પ્રજાપતિ.

Anonymous said...

લાસ પણ શ્વાસ લે ગુમસુમ,વિશ્રામ નથી ,તારા વગર,
જેમ આત્મા ભુત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર

bahu sarash lakhne che

kirit said...

આજકલ લાસ ફરે છે મારી,અને જીવ છે તારા મા,
હોઠ હસે છે મારા,પણ ખુશીતોતે સોધે છે તારા મા,
ઉઘમા પણ હસે છે સ્વપ્ન જોઈ એ તારા,

kavi ae khubaj sarash kalpana kari che

POONAM said...

એમ ભરત લાસ બનીને ભટકે,ચેન વગર, તારા વગર
શુ જિન્દગી?,શુ ખુશી ?શુ પ્રેમ્?તારા વગર,તારા વગર..

GR8...HA..
SIR..
:)

Anonymous said...

લાસ પણ શ્વાસ લે ગુમસુમ,વિશ્રામ નથી ,તારા વગર,
જેમ આત્મા ભુત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર
mane bahu gamati kavita maani ake

MATCH said...

જેમ આત્મા ભુત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર,
એમ ભરત લાસ બનીને ભટકે,ચેન વગર, તારા વગર
superbyar

Anonymous said...

લાસ પણ શ્વાસ લે ગુમસુમ,વિશ્રામ નથી ,તારા વગર,
જેમ આત્મા ભુત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર,
એમ ભરત લાસ બનીને ભટકે,ચેન વગર, તારા વગર
bahu sarash vakiyo lakho cho tame

Anonymous said...

જેમ આત્મા ભુત બનીને ભટકે,ચેન વગર,આરામ વગર,
bahu uchhi kavita che badha samaji sake tame nathi

Dilraj said...

bhai wah !!! bharat bhai wah !! su rachna chhe...

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક