શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Tuesday, 12 May 2009

વિચારો

ધોમ ધખતા તડકામાં હું ઊભો છું

વૃક્ષ બની

ફળ ને ફલ આપ્યા

છાયડો આપ્યો

ને મારી જાત આપી

તોય તે મારી ગરદન કાપી.

ભરત સુચક

7 comments:

shilpa prajapati said...

ને મારી જાત આપી
તોય તે મારી ગરદન કાપી.
good one

sursti no niyam chhe te namta ne j mare chhe...

Anonymous said...

ને મારી જાત આપી
તોય તે મારી ગરદન કાપી.

bahu stya kahu che ane pariyavaran mate pane jaruri che

kirit said...

ધોમ ધખતા તડકામા હું ઉભો છુ
વૃક્ષ બની
ફળ ને ફુલ આપ્યા
છાયડૉ આપ્યો
ને મારી જાત આપી
તોય તે મારી ગરદન કાપી.

badhu aape che to ye aa manava jat katali swarthi che

Anonymous said...

ને મારી જાત આપી
તોય તે મારી ગરદન કાપી
bahu sunder

MATCH said...

ધોમ ધખતા તડકામા હું ઉભો છુ
વૃક્ષ બની
ફળ ને ફુલ આપ્યા
છાયડૉ આપ્યો
ને મારી જાત આપી
તોય તે મારી ગરદન કાપી.

just superb yar

Anonymous said...

ધોમ ધખતા તડકામા હું ઉભો છુ
વૃક્ષ બની
ફળ ને ફુલ આપ્યા
છાયડૉ આપ્યો
ને મારી જાત આપી
તોય તે મારી ગરદન કાપી.

puri kavita dil ne touch thai che

Anonymous said...

ધોમ ધખતા તડકામા હું ઉભો છુ
વૃક્ષ બની
ફળ ને ફુલ આપ્યા
છાયડૉ આપ્યો
ને મારી જાત આપી
તોય તે મારી ગરદન કાપી.dil netouch kare tavi kavita

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક