શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Thursday, 14 May 2009

ચહેરો

નજર છે આપની નજર નથી એ જામનો પ્યાલો

નજરમા આપની નંશો શરાબ થી લાખ ગુણો છે

ચહેરો છે આપનો ચહેરો નથી એ ચાંદ જેવો

ચાંદમાં તો ડાઘ છે હુ ડાઘ વાલો નહી કહુ હુ.

ચહેરો છે આપનો કોઈ સ્વપ્નાની સુંદરી જેવો.

ધરતીકંપની જેમ તે દિલને હચમચાવી નાખે.

ભરત સુચક

5 comments:

shilpa prajapati said...

ધરતીકંપની જેમ તે દીલને હચમચાવી નાખે.
nice one....so nice.....
oho dil ma pan ધરતીકંપ thi am ne.
dhar par thai to diryo pan pahad thai jai.
ne pahad daryo...
jara keso man par ધરતીકંપ nI shi asar thai che?
Ha ha ha ha ha ha

Anonymous said...

ધરતીકંપની જેમ તે દીલને હચમચાવી નાખે
tamaru dimag to bhai bahu chale che

MATCH said...

નજર છે આપની નજર નથી ઍ જામનો પ્યાલો
નજરમા આપની નંશો સરાબ થી લાખ ગુણૉ છે
loko to jam no pualo kahe che

Anonymous said...

નજર છે આપની નજર નથી ઍ જામનો પ્યાલો
નજરમા આપની નંશો સરાબ થી લાખ ગુણૉ છે

bahu sarash che chand nu knowledge saru che

Anonymous said...

નજર છે આપની નજર નથી ઍ જામનો પ્યાલો
નજરમા આપની નંશો સરાબ થી લાખ ગુણૉ છે
bahu fine

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક