શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 18 May 2009

જન્મકુંડલી

ગ્રહો ની તો વાત નિરાલી,

બ્રહ્માડંમાં ફરે કારણ વગર,

કોઇ ગ્રહ નડે છે કોઇ વેર વગર,

કોઇ બળ આપે કોઇ સ્નેહ વગર,

કોઇ સીધો ચાલે કોઇ ચાલે તેડો ,

કોઇ બેસે ત્યા શુભ,કોઇ બેસે ત્યા ભારી,

કોઇ ની દ્રષ્ટિ શુભ,કોઇ ની દ્રષ્ટિ ભારી,

જન્મ સમયે બ્રહ્માન્ડ નો નકશો

ગ્રહો ની સ્થિતિ એજ જન્મકુંડલી

ભરત સુચક

2 comments:

shilpa prajapati said...

કોઇ ગ્રહ્ નડૅ છે કોઇ વેર વગર,
કોઇ બળ આપે કોઇ સ્નેહ વગર,
કોઇ સીધો ચાલે કોઇ ચાલે તેડૉ
very true poems........nice one.....

jetu said...

kharekhar sachi vat chhe
ajna pramane

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક