શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Wednesday, 13 May 2009

બેવફા ને પ્રેમ

વાત કરે છે ઘણા પ્રેમ ની પણ કોઇ મજનુ બનતું નથી,

હુ બની સુકુ છુ પ્રેમ મા મજનુ ,જો તે સારી લેલા બને,

પણ તે બેવફા ને

મે કર્યો તેને ખૂબ પ્રેમ ,જે સમજે રમત પ્રેમને,

ના વાત કરતુ તુ હવે પ્રેમ ની,તેના બેહરા કાનમાં,

ના નઝર થી નઝર મીલાવ,ના જો પ્રેમ થી,

જેને કદર નથી પ્રેમ ની,જે સમજે રમત પ્રેમને,

ના જો પ્રેમ નો જવાબ પ્રેમ મલે,તો સુ કરેછે પ્રેમ પ્રેમ?,

તો માર તેના પ્રેમ ને ગોલી,કર તેના પ્રેમ ની હોલી,

હસે કદા જ આ દુનિયા મા પ્રેમ,પણ તકદીર મા નથી પ્રેમ,

અફસોસ છે કે

ના તે લાયક હતી પ્રેમને પામવાની,

પણ તે વાત મારી જાણ બહાર હતી,

માર તુ થોકર તેના પ્રેમ ને,

ના પ્રેમ કર ભરત તુ એમને,

ભરત સુચક

8 comments:

Anonymous said...

ના વાત કરતુ તુ હવે પ્રેમ ની,તેના બહેરા કાનમા,
ના નઝર થી નઝર મીલાવ,ના જો પ્રેમ થી,

bahu sunder vakiyo che bahu saru lakho cho

Anonymous said...

તો માર તેના પ્રેમ ને ગોલી,કર તેના પ્રેમ ની હોલી,
હસે કદાઝ આ દુનિયા માપ્રેમ,પણ તકદીર મા નથી પ્રેમ,

kavi ne guso pane avato hoi che

kirit said...

વાત કરે છે ઘણા પ્રેમ ની પણ કોઇ મજનુ બનતુ નથી,
હુ બની સુકુ છુ પ્રેમ મા મજનુ ,જો તે સારી લેલા બને,

tame to navi pedhi na romentic kavi cho marabhai

shilpa prajapati said...

ના વાત કરતુ તુ હવે પ્રેમ ની,તેના બહેરા કાનમા
good one.....

Anonymous said...

વાત કરે છે ઘણા પ્રેમ ની પણ કોઇ મજનુ બનતુ નથી,
હુ બની સુકુ છુ પ્રેમ મા મજનુ ,જો તે સારી લેલા બને,

bahu sunder

MATCH said...

ના વાત કરતુ તુ હવે પ્રેમ ની,તેના બહેરા કાનમા,
ના નઝર થી નઝર મીલાવ,ના જો પ્રેમ થી,
superb

Anonymous said...

મે કર્યો તેને ખુબ પ્રેમ ,જે સમજે રમત પ્રેમને,
ના વાત કરતુ તુ હવે પ્રેમ ની,તેના બહેરા કાનમા,
ના નઝર થી નઝર મીલાવ,ના જો પ્રેમ થી,

prem no meanning kya samaje che loko

Anonymous said...

prem ma pastavanu ja hoi che

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક