શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 11 May 2009

નઝર થી નઝર

નઝર થી આમ ન જોવો,અમને નઝર લાગે છે,

નઝર છે જામ નો પ્યાલો,અમને નઝર ચડે છે,

નઝર છે આપની એવી, મનને લાચાર ક્રરે છે,

નઝર ના તીર ચલાવી,તમે ધાયેલ કરીર્યો છે,

નઝર મા આપની ડૂબીને,અમે હોસ ખોયા છે,

નઝર મા આપની જાદુ,દિલ ને દિવાનો કરે છે

નઝર ના નિ દોષ ઇસારે દિલ પ્રેમમાં પડે છે,

નઝર થી નઝર મલે તો દિલ માં આગ લાગે છે,

નઝર થી નઝર ન મલે તો, દિલ બેચેન રહે છે,

નઝર નઝર મા ફસાઈ ગયો ભરત તડફડ્યા મારે છે


ભરત સુચક

8 comments:

shilpa prajapati said...

નઝર છે જામ નો પ્યાલો,અમને નઝર ચડૅ છે,
nice

Anonymous said...

નઝર ના તીર ચલાવી,તમે ધાયલ કરીર્યો છે,
નઝર મા આપની ડૂબીને,અમે હોસ ખોયા છે,
નઝર મા આપની જાદુ,દીલને દાવાનો કરે છે
bahu sarash

kirit said...

નઝર ના તીર ચલાવી,તમે ધાયલ કરીર્યો છે,

nazare na tire ne to arjun pane nahoto tali sakiyo

Anonymous said...

નઝર ના નિદોષ ઇસારે દીલ પ્રેમમા પડૅ છે,
નઝર થી નઝર મલે તો ,દીલમા આગ લાગે છે,
bahu sarash

MATCH said...

નઝર છે જામ નો પ્યાલો,અમને નઝર ચડૅ છે,
નઝર છે આપની ઍવી, મનને લાચાર ક્રરે છે,
નઝર ના તીર ચલાવી,તમે ધાયલ કરીર્યો છે,
superb

Anonymous said...

નઝર મા આપની ડૂબીને,અમે હોસ ખોયા છે,
નઝર મા આપની જાદુ,દીલને દાવાનો કરે છે
biji kavita ni campare ma sadharan kavita che

Anonymous said...

ok thick che

priyank said...

Good .....
i hope you will put more & more Ghazal ...

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક