શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Friday, 15 May 2009

વરસાદ

આવરે વરસાદ ...આવરે વરસાદ

જરા જોરથી વરસ,મુસળા ધાર વરસ.

ગાજ વીજ સાથ વરસ,અંધરા ધાર વરસ.

તારા આગમન ની તો તૈયારી પુરી થઈ છે

તને જોય ને ગરમી તો ખૂબ દુર ભાગી ગય છે

મોર કળા ક્રરે,દડકો ડ્રાંઉં ડ્રાંઉં ક્ર્રે

બાળકો ખુશીથી જોરથી ચીચી યારી પાડે છે

તારા આગમનથી તો ધરામાં હરિયાળી થય છે

ભરત સુચક

4 comments:

Anonymous said...

બાળકો ખુસીથી જોરથી ચીચીયારી પાડૅ છે
તારા આગમનથી તો ધરામાં હરીયાલી થઇ છે
varasad ni asar varatava lagi che havaaman maa

MATCH said...

મોર કળા ક્રરે,દડકો ડ્રાવ ડ્રાવ ક્ર્રે
બાળકો ખુસીથી જોરથી ચીચીયારી પાડૅ છે
તારા આગમનથી તો ધરામાં હરીયાલી થઇ છે
varasad ni ake naza che

Anonymous said...

આવરે વરસાદ ...આવરે વરસાદ
જરા જોરથી વરસ,મુસળાધાર વરસ.
ગાજ વિજ સાથ વરસ,અંધરાધાર વરસ.
તારા આગમન ની તો તૈયારી પુરી થઇ છે
તને જોઇને ગરમીતો ખુબ દુર ભાગી ગઇ છે
varasad ni yad taji thai gai

Anonymous said...

તારા આગમન ની તો તૈયારી પુરી થઇ છે
તને જોઇને ગરમીતો ખુબ દુર ભાગી ગઇ છે
મોર કળા ક્રરે,દડકો ડ્રાવ ડ્રાવ ક્ર્રે
garami jai to saru

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક