શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 11 May 2009

પ્રેમમા

ઝનૂને પ્રેમમાં કાય કહેવાય ગયુ

જાહેર મા I LOVE YOU કહેવાય ગયુ

તુ ટૉકસે એવો હતો ડર પણ,

તારાથી પણ I LOVE YOU કહેવાય ગયુ

આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર

શું તમે જોયો મને આકાશ માં?

હાથમાં જો હાથ હોય તારો

સ્વર્ગ ની છે ક્યા જરૂર !!!!!!!!!!!!!!

હુ ઉડૂ જને આકાસ મા?


ભરત સુચક

10 comments:

shilpa prajapati said...

આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર
nice line

shilpa prajapati said...

આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર

Anonymous said...

ઝનુને પ્રેમમા કઇ કહેવાય ગયુ
જાહેર મા I LOVE YOU કહેવાય ગયુ
તુ ટૉકસે એવો હતો ડર પણ,
kahevaya gau to kahevaya gau tention kaheko lenaka

kirit said...

આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર
સુ તમે જોયો મને આકાસ મા?

kavi kya pahochi jase

Anonymous said...

તુ ટૉકસે એવો હતો ડર પણ,
તારાથી પણ I LOVE YOU કહેવાય ગયુ
આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર
bahu sarash pakato o lakhi che

MATCH said...

ઝનુને પ્રેમમા કઇ કહેવાય ગયુ
જાહેર મા I LOVE YOU કહેવાય ગયુ
તુ ટૉકસે એવો હતો ડર પણ,
તારાથી પણ I LOVE YOU કહેવાય ગયુ superb

Anonymous said...

ઝનુને પ્રેમમા કઇ કહેવાય ગયુ
જાહેર મા I LOVE YOU કહેવાય ગયુ
તુ ટૉકસે એવો હતો ડર પણ,
તારાથી પણ I LOVE YOU કહેવાય ગયુ
આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર
સુ તમે જોયો મને આકાસ મા?
હાથમા જો હાથ હોય તારો
સ્વર્ગ ની છે ક્યા જરુર !!!!!!!!!!!!!!
હુ ઉડૂ જને આકાસ મા?
akhi kavita superhit che

Anonymous said...

ઝનુને પ્રેમમા કઇ કહેવાય ગયુ
જાહેર મા I LOVE YOU કહેવાય ગયુ
તુ ટૉકસે એવો હતો ડર પણ,
તારાથી પણ I LOVE YOU કહેવાય ગયુ
આજકાલ હુ ચાલતો નથી જમીન પર
સુ તમે જોયો મને આકાસ મા?
હાથમા જો હાથ હોય તારો
સ્વર્ગ ની છે ક્યા જરુર !!!!!!!!!!!!!!
હુ ઉડૂ જને આકાસ મા? prem ma padiya pachi kya koi bhane rahe che

kathan said...

mind bloowing rachna 6e yaar

shrimali said...

hi... its verryyyy nice....

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક