શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું
જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું
એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ
યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું

ભરત સુચક

No comments:

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક