શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 28 June 2010

દોસ્ત દુશ્મન

દોસ્ત કોણ છે ? દુશ્મન કોણ છે ? તે ક્યા હવે સમજાય છે?

દુશ્મન નાકરે દોસ્ત કરી જાય છે ગમોનો ટોપલો દઈ જાય છે

કાંટાની વાત જવાદો હવે તો મને ગુલાબની એલરજી થાય છે

દોસ્તોની દોસ્તી જોઈ હવે તો દુશ્મનો પર પણ ભરોસો થાય છે


ભરત સુચક

No comments:

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક