શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

“દાને દાને પે લીખા હૈ ખાનેવાલોકા નામ

લાખો એવા છે કે બે વખત નું જમવાનું નથી હોતું નસીબમાં
લાખો એવા છે કે જે વધારે ખોરાક લઈને વેડફી નાખે છે થાળીમાં
કહેવાય છે કે “દાને દાને પે લીખા હૈ ખાનેવાલોકા નામ “
હું દરેક થાળીમાં વેડફાયેલા ખોરાકમાં શોધું છુ ખાવાવાળા નું નામ

ભરત સૂચક

1 comment:

evereadyAlan said...

it's too truth We do waste the food where the third world remain hunger..

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક