શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

દિલમાં દર્દ જેવું રહ્યા કરે

તને ના મળું તો દિલમાં દર્દ જેવું રહ્યા કરે,
ડોક્ટર ને કરી ફરિયાદ દિલમાં દર્દ જેવું રહ્યા કરે,
ડોક્ટર કરી સારવાર પણ દિલમાં દર્દ જેવું રહ્યા કરે,
લોહી ની કરી તપાસ તો લોહીમાં તારા પ્રેમ ના પ્રેમના કણ મળ્યા,
દિલના X-RAYની કરી તપાસ તો દિલમાં તારી છબી દેખાણી !!!!!!!!!!!!!

-ભરત સુચક

1 comment:

chirag said...

what a wonderful thougt

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક