શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

”ઈશ્વર ખોવાયો”

(‘સાગર’ભાઈ રામોલિયા અને ભરત મકવાણા ‘મીત્ર’ ના એક કાવ્ય ની પ્રેરણા લઈ ને)

ખુન ખરાબી અને કત્લેઆમ ઈશ્વર ખોવાયો,
અસત્ય અને બધે ભ્રષ્ટાચાર ઈશ્વર ખોવાયો
મુક્પ્રેશક બનીને કા જો ? ,હવે તો ન્યાય કર
નહીતો હશે જાહેરાત તારી અખબાર માં!!!! ”ઈશ્વર ખોવાયો”

-ભરત સુચક

1 comment:

evereadyAlan said...

ઈશ્વરે રચેલી સર્જનહારી રચનામાં ખુદ "મનુષ્ય" ભાન ભૂલી ખુદ ખોવાયો

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક