શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

હું બાંગ્લાદેશી આવ્યો હિદુસ્તાન

હું બાંગ્લાદેશી આવ્યો હિદુસ્તાન
થોડા પૈસા આપી મે બનાવ્યું રેશનકાર્ડ

મત(વોટ) માટે અહી પાગલ નેતા
જોઈને બનાવ્યું મેં વોટીગકાર્ડ

ઝુંપડી તો બનાવી હતી મે
સરકારે આપ્યું મને પાકું મકાન

ભષ્ટનેતા ભષ્ટપ્રજા
થોડા પૈસા આપોતો વેચાઈ સૌનાં ઈમાન

હિન્દુસ્થાનમાં માન નહિ હિન્દુઓનું
મત માટે અહીના નેતા ગાઈ અમારા ગુણ ગાન

ભરત સૂચક

1 comment:

evereadyAlan said...

હવે શું કયો નારો લાગવું !!
ભ્રષ્ટાચાર ..ઝીદા...બાદ ??

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક