શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 19 June 2010

મુક્તક

મારી પ્રતિષ્ઠા,મારી આબરુ ,મારી જાહોજલાલી
જોઈ મારા જીવન પર્યત તેઓ ખુબ બળ્યા
આજે મારી ચિતામાં બળતા ચંદન નાં લાકડા
જોઈ આજે આ મરણપ્રસગે પણ તેઓ બળ્યા

ભરત સુચક

No comments:

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક