શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

મારું મારું શું કરે છે હે જીવ

મારું મારું શું કરે છે હે જીવ
અહી મારું શું અને તારું શું?

રૂપનું અભિમાન શું કરે છે હે જીવ
તારું રૂપતો છે અહી ઉડી જવાનું ………….મારું મારું શું કરે છે હે જીવ

કાલે જે હતું બીજાનું તે આજે છે તે તારું
આજે છે જે તારું કાલે તે બીજાનું થવાનું……………મારું મારું શું કરે છે હે જીવ

સ્વાર્થ નાં સબધ છે બધા હે જીવ
સ્વાર્થ વગર નથી કોઈ આવવાનું …………….મારું મારું શું કરે છે હે જીવ

જેને કહે છે તું તારા પોતાના હે જીવ
તે કોઈ તારી સાથે નથી આવવાનું …………..મારું મારું શું કરે છે હે જીવ

મોહમાહ્યા નાં બધન તોડ હે જીવ
તારે તો છે બધુજ ભૂલી જવાનું ……………..મારું મારું શું કરે છે હે જીવ

ખાલી હાથે આવ્યો તો હે જીવ
ખાલી હાથે તારે તો છે જવાનું ………………..મારું મારું શું કરે છે હે જીવ

ભરત સુચક

1 comment:

evereadyAlan said...

જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં .. તારે રેહવું ભાડાના મકાનમાં

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક