શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

શુ વાત છે હિન્દુસ્તાનની!! શુ વાત છે હિન્દુસ્તાનની !!

શુ વાત છે હિન્દુસ્તાનની!! શુ વાત છે હિન્દુસ્તાનની !!

લાચ લેતા પકડાઇ ગયા તો લાચ આપી ને છુટી ગયા !!

ગુના કરતા પકડાઇ ગયા તો જામીન મેળવીને છુટી ગયા !!

પોલીશની કાર્યવાહી ચાલતી રહે એક તરફ !!

કોર્ટંમા તો કેસ ચાલતા ચાલતા રહે બીજી તરફ!!

ગુનાઓ તો ચાલ્યા કરે ચારે તરફ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

શુ વાત છે હિન્દુસ્તાનની !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ભરત સુચક

1 comment:

evereadyAlan said...

मेरा भारत महान !! ની ઉપમા આપું કે નહી; તે શંકામાં રહું છું

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક