શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Saturday, 12 June 2010

સુહાની છે સાજને એ મળે પણ ખરી

સુહાની છે સાજને એ મળે પણ ખરી

કળી બાગમાં ભમરાને મળે પણ ખરી

આંખો મળે અને દિલ ધડકે પણ ખરું

વાદળો ગગડેને વીજળી ચમકે પણ ખરી

આપણા વચ્ચે વાત થાય પણ ખરી

ઢેલ મોર સાથે આજ ટહુકે પણ ખરી

સામેથી જાય ચાલી પછી વળે પણ ખરી

ભરતી પછી ઓટ આવે પણ ખરી

દિલથી દિલ બદલાય જાય પણ ખરું

હસતા હસતા તે જીદગીમાં આવે ખરી

ભરત સુચક

અઝીઝ ટંકારવીની ”રસ્તામાં સહજ એ મળે પણ ખરી” પ્રેરણા લઈને

No comments:

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક