શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Sunday, 11 July 2010

દોસ્ત દોસ્ત મળે તો દોસ્ત ગલે મળી લઈએ

દોસ્ત દોસ્ત મળે તો દોસ્ત ગલે મળી લઈએ
કેમ છો?જેવો વાહિયાત સવાલ પૂછે જો દોસ્ત
તો દોસ્ત તેનો જવાબ શું દઈએ?
મજામા ના હોઈએ તોયે દોસ્ત શું મજામા કઈએ?
થોડું શું બનાવટી હાસ્ય દઈ દઈએ?
આજકાલ દેખાતો નથી?સામે જ હું ઉભો છુ તોયે દોસ્ત
આવો સવાલ પૂછે તો તેનો જવાબ શું દઈએ ?
(શું તેને કહીએ હું તો અહિયા જ છુ તારી આંખોની થોડી તપાસ કરી લઈએ)
મોબાઈલ નંબર માગે જો દોસ્ત શું મોબાઈલ નંબર પાછો દઈ દઈએ?
(શું તેને કહીએ કે મોબાઈલમાં તો છે જ નંબર ક્યારેક ફોન પણ કરીલે)
બનાવટી જીદગી નાં બનાવટી સવાલો ના બનાવટી જવાબ ક્યાં સુધી દઈએ?

ભરત સુચક

1 comment:

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક