શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Tuesday, 12 October 2010

પડ પડ પડ ક્યાય પણ પડ બસ પ્રેમમાં ના પડ

પડ પડ ક્યાય પણ પડ બસ પ્રેમમાં ના પડ
જડ જડ છે આ દુનિયા દિલને ઘાયલ નાં કર
તડ તડ પડશે દિલમાં તડ બસ પ્રેમમાં નાં પડ
પળ પળ ખુબ કીમતી છે આ પળ,તેને પ્રેમમાં ના વેડફ
બળ બળ હોય કેટલુંય બળ તો પણ પ્રેમમાં નાં પડ
કહ્યું હતું પ્રેમમાં નાં પડ તોયે કરી તે ખુબ ચડપડ
બસ હવે તો આખી જીદગી રડ રડ રડ રડ રડ
ભરત સુચક

આંખો આંખો માં અમે હોશ ખોયા છે

આંખો આંખો માં અમે હોશ ખોયા છે

દિલ બેચેન છે જ્યારથી તમને જોયા છે

કપાળ પર વારમવાર મસ્ત લટ પડે છે

એ સાથે હોય ત્યારે મારો વટ પડે છે

જો એ હસે તો ગાલો પર ખાડો પડે છે

મારા જેવા ભોળા અહી ઘણા પડે છે

હોઠો પર એમના ગુલાબી લાલી છે

ગુલાબી હોઠોને ચુમાંવાનું મન કરે છે

દાત એમના જાણે મોતીની માળા છે

એજ હમેશા હસીને ચેનચાળા કરે છે

એની ચાલની સામે હરણની ચાલ પાણીભરે છે

એના રૂપની સામે અમને ચાંદ કદરુપો લાગે છે

દિલ જાગતાય તેમના સપના જોવે છે

બધ આંખે પણ આજે એ અમને દેખાય છે


ભરત સુચક

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક