શેર

નથી હું 'સૈફ' હું નથી 'બેફામ'કે નથી હું 'ઘાયલ' મારી કીમતતો લોકો 'શૂન્ય' નીજ સમજે છે ભરત સુચક

Monday, 3 January 2011

મારું દિલ એવું તે કેવું મારું દિલ એવું તે કેવું

મારું દિલ એવું તે કેવું મારું દિલ એવું તે કેવું,
કોઈના પ્રેમમાં પડ્યું કેવું,
જેના સપના જોવે એશીનેવું,
તેજ તોડે મારું દિલ તે કેવું,


-ભરત સુચક

જરા નજરથી પીવડાવી દે, નજરના જામનો પ્યાલો,

જરા નજરથી પીવડાવી દે, નજરના જામનો પ્યાલો,
હવે તો જામના પ્યાલાથી, અમને ક્યા નસો ચડે છે,

તમારી વાળની આ લટ,તમારી આખો પર પડે છે,
તમારી વાળની આ લટ,અમારી આખોમાં ખટકે છે,

તમારા હોઠ ગુલાબી છે, તમારા હોઠોના અમે સરાબી છે,
સરાબ પિતા નથી અમે કદી,પણ હોઠોના પાન કરવા છે,

તમારી જબાન છે બહુ મીઠી, જબાન પર લગામ લગાવો ને,
અમે મીઠું ખાય નથી સકતા,અમને મધુપ્રમય સતાવે છે,

તમારી ચાલ છે બહુ ચચળ, કમર થોડી હલાવોને,
તમારી ચાલ જોઈને, બિચારું હરણ બહુ સરમાય છે,

અમે જો આવીએ તારા દિલમાં, ના નીકળીએ કેમે કરીને,
તમે જો આવો મારા દિલમાં,અમે બહુ પ્રેમ થી રાખીએ,

ભરત સુચક

મુક્તક

નથી મળી લાગણી મને પણૂ હું લાગણીથી બધાયેલો છું જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છું એક બેવફાને પ્રેમમા પણ હું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુ યાદોમા જીવવાની આદત છે જીદગી ક્યા જીવી શક્યો છું ભરત સુચક